Toegang tot de belangrijkste inhoud

Legal mentions MyQM

1. Presentatie van de website:

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, brengen wij onder de aandacht van gebruikers en bezoekers van de site: ‘www.myqm.io’ de volgende informatie: Wettelijke informatie: Eigenaarstatus: company Prefix: SPRL Bedrijfsnaam: MyQM Adres: Boulevard Delwart, 11 7500 Tournai Tel: +32475525222 Kapitaal: 240 000,00 € SIRET: 0641887503 RCS: 0641887503 BTW-Nummer: BE0641887503 E-mailadres: hello@myqm.io

2. Beschrijving van de aangeboden diensten:

Het doel van de website ‘www.myqm.io’ is om informatie te geven over alle activiteiten van het bedrijf. De eigenaar van de site streeft ernaar om op de site www.myqm.io informatie zo nauwkeurig mogelijk te vermelden. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze door hem of de externe partners zijn verstrekt. Alle informatie aangeboden op de site ‘www.myqm.io’ wordt ter informatie gegeven, is niet exhaustief en onder voorbehoud. Ze blijven onderhevig aan wijzigingen sinds de online plaatsing.

3. Intellectuele eigendom en imitaties:

TDe houder van de site is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de rechten om alle elementen die op de site beschikbaar zijn te gebruiken: inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, pictogrammen, geluiden, software… Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site ongeacht de middelen of het gebruikte proces is verboden behalve voorafgaande schriftelijke toestemming van het e-mailadres: benoit.henry@myqm.io. Elk ongeautoriseerd gebruik van de site of een van de elementen ervan, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

4. Cookies :

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site ‘www.myqm.io’, automatisch een of meer cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet opslaat, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een website. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en om verschillende aanwezigheidsmeldingen mogelijk te maken.

5. Bescherming van eigendom en personen - beheer van persoonsgegevens:

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en verordening nr. 2016679, bekend als de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Op de website ‘https://www.myqm.io’ verzamelt de site-eigenaar persoonlijke informatie over de gebruiker, enkel voor de behoefte van bepaalde diensten die worden aangeboden door de site ‘https://www.myqm.io’. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van de feiten, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site ‘https://www.myqm.io’ de verplichting gespecificeerd om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek per e-mail naar www.myqm.io op benoit.henry@myqm.io of door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord dient te worden verzonden.